از راه تا راز


دفتر اول: بحث های داستانی در آشنایی با عرفان اسلامی

تاریخ اولین انتشار: 1381 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، تهران

 

دفتر دوم: بحثی در وسوسه ها و نگرانی های پیش از سلوک

تاریخ اولین انتشار: 1382

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، تهران

 

دفتر سوم: آیین راه ( مراحل و منازل سیر و سلوک)

تاریخ اولین انتشار: 1384

دفتر نشر معارف

 

دفتر چهارم: ادامه بحث مطالب عرفانی به صورت داستان

تاریخ اولین انتشار: 1386 

انتشارات امیرکبیر

از راه تا راز