نامه ها


آخرین مطالب


یادداشتی به مناسبت اهدای جوایز کتاب سال
یادداشتی به مناسبت اهدای جوایز کتاب سال
سال هاست که در مناسبت های مختلف یادداشتی تقدیم کرده و نکاتی را یادآور می شوم. به امید آنکه روزی برخی از این یادآوری ها به کار آید. من درباره مراسم «کتاب سال» بارها مطلب نوشته ام، اما تاکنون ندیده ام که به نوشته های من ترتیب اثر داده شود. بار دیگر می نویسم، اما پیش از نوشتن یادآور می شوم که من، خود از همان آغاز، هیچ کدام از کتاب هایم را برای گزینش به این گونه مراکز نفرستاده ام و بعد از این هم نخواهم فرستاد.
انسان مدرن و عرفان
انسان مدرن و عرفان
انسان مدرن یک انسان اجتماعی است. اما اجتماعی بودن انسان مدرن، با اجتماعی بودن انسان سنتی بسیار فرق دارد. زیرا، از طرفی زندگی پیچیده‌­تر از گذشته شده است و از طرف دیگر جامعه به معنی امروزی کلمه، از حد یک روستا یا یک شهر گذشته و در تلاش برای جهانی شدن است!
فلسفه‌ی خرافات
فلسفه‌ی خرافات
بیماری کشنده ای که مادرزادی و همگانی بوده و علاج سختی هم داشته باشد، بسیار خطرناک خواهد بود. خرافه در جامعه همان بیماری خطرناک می باشد که هم موروثی و مادرزادی است و هم فراگیر و همگانی!