اخبار


استاد سید یحیی یثربی آخرین ترجمه خود از قرآن کریم را وقف عام کرد

استاد سید یحیی یثربی آخرین ترجمه خود از قرآن کریم را وقف عام کرد

در دیدار با معاون قرآن و عترت ، استاد سید یحیی یثربی آخرین ترجمه خود از قرآن کریم را وقف عام کرد.