مصاحبه ها


گفتگو در باب نقش قرآن در کاهش خشونت
گفتگو در باب نقش قرآن در کاهش خشونت

سیدیحیی یثربی مولف تفسیر روز و استاد فلسفه‌ی اسلامی از غرفه‌ی ایکنا در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد و به تبیین نقش قرآن در کاهش خشونت پرداخت.

بیشتر