عیار نقد 2


نقدی بر هستی شناسی و معاد ملاصدرا

تاریخ اولین انتشار:

پاییز 1379 

انتشارات یاپا

عیار نقد 2