قلندر و قلعه


داستانی بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی

تاریخ اولین انتشار:

پاییز 1380 

انتشارات قو

قلندر و قلعه