صلیب و صلابت


این نوشته براساس آثار حلاج و نیز براساس دقت‌‌ها و  نکته‌‌سنجی‌‌های پژوهش‌‌گران از جمله  لویی ماسینیون، که بیش از همه کوشیده، شکل گرفته است. اما بی‌‌تردید به اقتضای طبیعت داستان‌‌نویسی، برداشت‌‌های خود من نیز  چه از نظر نکات عرفانی و چه از نظر مسائل و مشکلات سیاسی، در تکوین این اثر، نقش دارد. علاوه بر این‌‌ها، بر آن کوشیده‌‌ام تا ماجرای حلاج را با نگاه امروزی بنویسم. یادآور می‌‌شوم که همه‌‌ی اشعار این داستان، برگرفته از بیانات عربی حلاج است که به فارسی درآوردم. پیشاپیش از کاستی‌‌ها پوزش می‌‌طلبم و از مدیر محترم انتشارات جامی، به خاطر نشر آن سپاسگزارم.

دکترسید یحیی یثربی

صلیب و صلابت