درس هفته


فلسفه‌ی خرافات
فلسفه‌ی خرافات

بیماری کشنده ای که مادرزادی و همگانی بوده و علاج سختی هم داشته باشد، بسیار خطرناک خواهد بود. خرافه در جامعه همان بیماری خطرناک می باشد که هم موروثی و مادرزادی است و هم فراگیر و همگانی!

بیشتر