شناخت خدا

با سلام
اگر هیچ موجودی هم نباشد، بهترین شناخت را خدا نسبت به خودش دارد و همیشه هم او در میان شناسندگانش بالاترین شناسایی را در اختیار دارد. و اما در قرآن هم بنا به تفسیری، آمده است که خدا ما را خلق کرده است تا ما او را بشناسیم و بندگی کنیم (سوره ذاریات، آیه 56) .
عرفا، بر این عقیده هستند که خداوند در ظهورش به گونه ای وابسته به خلق است و به همین دلیل جهان را ایجاد می کند. به قول حافظ: 
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد 
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
اما از نظر علمای دین و حکمای مسلمان، آفرینش بخشش خداوند است و ربطی به نیاز ندارد تا تناقضی ایجاد شود.
موفق باشید