تالیف کتاب در زمینه فلسفه غرب

پرسش:

خواهشمند است استاد در زمینه شناخت فلسفه غرب، البته به صورت کامل و جامع و با نثر خودشان که ساده وقابل فهم هست، کتابی تالیف کنند. زیرا در این زمینه کتاب خوبی وجود ندارد، کتاب های موجود همگی ترجمه و گنگ می باشند.

 

پاسخ:

این کار نیازمند آن است که من بر تمام ادوار فلسفه غرب تسلط داشته باشم و ظاهرا چنین فرصت و امکانی ندارم. اما، با نقد فلسفه اسلامی خودمان انشاءالله به زودی یک فلسفه کارآمد و به روز تنظیم خواهم کرد و در آن جا به بسیاری از مبانی فلسفه غرب خواهم پرداخت. اما، از این نکته غفلت نکنید که فلسفه اگر درست باشد، هدفی جز شناخت واقعیت های جهان ندارد و شناخت انسان، به شرقی و غربی قابل تقسیم نیست؛ مگر این که فلسفه به صورت مسائل فرهنگی درآید و بی هدف تعلیم شود. در آن صورت هرقومی می تواند برای خود فلسفه ای داشته باشد. اما، چنین فلسفه ای، دیگر فلسفه نخواهد بود.