دقت فلسفی و وسواس فکری

سوال:

تفاوت میان شک فلسفی و وسواس فکری چیست؟

جواب:

 

شک، هرگز هدف و مطلوب انسان نیست اما ابزاری است برای حرکت فکری او. تلاش فکری نباید با عجله و بی حوصلگی باشد. انسان باید زندگی آرام خود را بگذراند و در عین حال تلاش فکری هم بکند. فرق وسواس و دقت آن است که وسواس جنبه احساسی دارد اما دقت یک عملکرد عقلانی است. به عبارت دیگر، شک باید با تلاش انسان او را به یقین برساند. اما، وسواس ناشی از ضعف روحی یا عقده های روانی انسان است که همیشه می تواند او را از رسیدن به یقین بازدارد. تمام کسانی که شک را مطرح کرده و به یقین رسیده اند، بر این باور بوده اند که انسان توان رسیدن به یقین را دارد. بنابراین، هرشکی که از توان و تفکر انسان برخیزد، جنبه فلسفی داشته و خوب است. اما، هرشکی که از احساسات انسان و عقده هایش برخیزد، برای او سرگرم کننده بوده و از نظر رسیدن به یقین کارآیی نخواهد داشت.