انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت

سوال:

 شما در تفسيرتان آورده ايد که آيه انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و .... زنان پيامبر را نيز در بر مي گيرد. بخاطر فرازهاي ابتدايي آيه مورد نظر. در صورتي که خود علماي اهل تسنن مي گويند هر که با صحابه( خليفه چهارم علي رضي الله عنه) بجنگد محارب است و هر که با اينان دشمني کند فاسق است.  چطور مي تواند عايشه که در مقابل حضرت جنگ جمل را به راه انداخت مشمول يطهرکم تطهيرا گردد؟

 

جواب:

انسان در هر شرایطی حکم خاصی دارد. همسران پیامبر و حتی فرزندان پیامبر و حتی حسن و حسین (ع) اگر روزی برخلاف شریعت رفتار کنند، مسئول کار خود خواهند بود. بنابراین، معنای آیه آن نیست که خداوند تضمین می کند که خاندان پیامبر، حتی همسرانش، معصوم باشند. چنان که، از فرزندان اهل بیت هم همگی معصوم نیستند و در میان آنان گناهکار و تبهکار نیز وجود دارد. اما، این که خداوند می گوید میخواهم شما پاک باشید، این اراده تشریعی خداوند است. یعنی خداوند اهل بیت را به پاکی تکلیف می کند، نه این که آنان را بی آنکه زحمتی بکشند، یکباره پاک کرده و از حوزه مسئولیت بیرون می اورد.