حسبنا کتاب الله

 

سوال:
تفاوت نگرش مورد نظر شما با عقيده حسبنا کتاب الله در چيست؟

جواب: 
 فرق نگرش من با این شعار در آن است که اگرچه من نیز مانند آنان قرآن را تنها رهنمود آسمانی می دانم که در ارتباط با زندگی انسان به همه مسائل پرداخته است و برای ما کافی است. اما من بهره برداری از این کتاب روشن را همانند بهره برداری از طبیعت نیازمند توسعه ذهنی می دانم. بنابراین، از این جهت بشر نیازمند همه علوم دیگر می باشد تا ذهن خود را توسعه دهد و از رهنمودهای کتاب آسمانی بهترین بهره برداری را داشته باشد. مثلاً، اگر ما اقتصاد جدید را نشناسیم، از رهنمودهای قرآن نمی توانیم در ساماندهی اقتصاد جامعه بهره برداری کنیم. و اگر بشر امروز و زندگی پیچیده او را نشناسیم، نمی توانیم از رهنمودهای قرآن کریم در این زمینه بهره برداری شایسته ای داشته باشیم. بنابراین، قرآن در عین حالی که مرجع نهایی ماست، از هیچ دانش دیگری بی نیاز نیستیم. رهنمودهای معصومان (ع) نیز در جای خود برای ما لازم هستند، اما حتی برای پذیرش رهنمودهای معصومان مرجع نهایی ما قرآن است.