نقطه آغاز کاربردی کردن فلسفه

آیا رشته هایی همچون فلسفه علم و فلسفه ذهن می توانند نقطه آغازی بر کاربردی کردن فلسفه باشند؟

 

ما باید علم و ذهن را شناخته و فلسفه خودمان را براساس واقعیت ذهن خود و موجودات خارجی استوار سازیم. نه بر مفاهیم ذهنی و مسائل دور از حقایق واقعی. مثلاً، به جای بحث از قیام صدوری یا حلولی صورت های ذهنی در نفس ما، و به جای بحث از جوهر یا عرض بودن وجود ذهنی که هیچ نتیجه شناختی ندارند، بیاییم تمام قوای ادراکی خود را در ارتباط با واقعیت های جهان مورد دقت قرار بدهیم تا به معرفت شناسی درستی دست یابیم.