کاربردی کردن فلسفه

چگونه می توان فلسفه را با حفظ جایگاه رفیع عقلی آن کاربردی کرد؟

 

آنچه ما را در تاریخ فلسفه محدود کرده و نمی گذارد، اندیشه فلسفی داشته باشیم، معرفت شناسی ضعیف و روش نادرست تفکر ماست. ما با معرفت شناسی و روش درست می توانیم به جای تاریخ فلسفه که در جای خود محترم است، به تفکر فلسفی بپردازیم. به زودی در این باره درس هایی را در سایت خواهم گذاشت.