کاربردی کردن فلسفه

چگونه می توان فلسفه را با حفظ جایگاه رفیع عقلی آن کاربردی کرد؟

 

آنچه ما را در تاریخ فلسفه محدود کرده و نمی گذارد، اندیشه فلسفی داشته باشیم، معرفت شناسی ضعیف و روش نادرست تفکر ماست. ما با معرفت شناسی و روش درست می توانیم به جای تاریخ فلسفه که در جای خود محترم است، به تفکر فلسفی بپردازیم. به زودی در این باره درس هایی را در سایت خواهم گذاشت.

25-08-1394