تاریخ تحلیلی - انتقادی فلسفه اسلامی


بیان مسائل عمده فلسفه اسلامی از یونان باستان به امروز با نگرش تحلیلی و طرح و نقد دیگاه هریک از فلاسفه اسلام

تاریخ اولین انتشار:

1388

انتشارات امیرکبیر

تاریخ تحلیلی - انتقادی فلسفه اسلامی