روشن اندیشی و روشنفکری


به خاطر اهميت مسأله روشن انديشي ازطرفي، و نابسامانيهاي آن در جامعه ما از طرف ديگر، از سالها پيش در اين باره به تأمل پرداخته و حاصل تلاش خود را به صورت كتاب يا مقاله منتشر كرده ام. اينك مجموعه اي ديگر از آن تأملات، با اندك تصرفي، تقديم علاقه مندان مي گردد.

اين مجموعه شامل دو دفتر است:

ـ دفتر اول، خلاصه اي از كتاب «ماجراي غم انگيز روشنفكري در ايران» است. اين خلاصه، تنها از نيمه اول آن كتاب است كه در آن به آشفته بازار جريان روشنفكري غرب پرداخته، سپس بي خبري بنيادي روشنفكران خودي را، از آنچه در غرب رخ داده است، نشان داده ام. سپس به بيان علل ناكامي اين مدعيان روشنفكري در ايجاد تحول اجتماعي پرداخته ام.

اما دفتر دوم، شامل سه گفتار جداگانه است به اين شرح:

1ـ گفتاري در روش روشن انديشي.

3ـ نامه اي به روشنفكران معاصر غرب.

2ـ نامه اي به روشنفكران داخلي.

در گفتار نخست، اصول و قواعد و روش روشن انديشي را بررسي كرده و در دو گفتار بعدي گله ها و انتظاراتم را با روشنفكران غرب و داخلي در ميان نهاده ام. با اين آرزو و اميد كه اين مجموعه، در حوزه فكر و فرهنگ جامعه مان سودمند افتد.

 با آرزوي بهروزي همگان  سيديحيي يثربي  

روشن اندیشی و روشنفکری