الهیات نجات


این کتاب ترجمه ای از الهیات نجات ابن سینا همراه با تعلیقه ای بر آن می باشد.

تاریخ اولین انتشار : خرداد ماه 1370

انتشارات فکر روز
 

الهیات نجات