مقدمه ای بر فلسفه سیاست در اسلام


اسلام دینی عقلانی - اجتماعی است و انسان در جامعه صالح به صلاح شایسته خود دست می یابد.

تاریخ اولین انتشار: 1388

انتشارات امیرکبیر

مقدمه ای بر فلسفه سیاست در اسلام