نقد غزالی


تحلیلی از خردورزی و دین داری امام محمد غزالی

تاریخ اولین انتشار: 1384

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

این کتاب به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شده است.

نقد غزالی