مفاهیم و اصطلاحات فلسفی در ادبیات فارسی


راهنمایی برای فهم و کاربرد اصطلاحات فلسفی در ادبیات فارسی

 

تاریخ اولین انتشار:

بهمن ماه 1371 

دانشگاه تربیت معلم تبریز

 

این کتاب در سال 1392 توسط انتشارات قو با طرحی تازه منتشر شده است و به زودی نیز با ویرایش جدید چاپ و منتشر خواهد شد.

مفاهیم و اصطلاحات فلسفی در ادبیات فارسی