محمد(ص)، پیام‌آور صلح و آزادی


زندگی نامه پیامبر اسلام (ص) در دو جلد

این اثر با نگاهی فلسفی به زندگی رسول خدا (ص) و با دیدی تحلیلی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی و اصول انسان شناسی اسلام، با انگیزه نشان دادن برخی مبانی انحصاری و اعجاز آمیز دین اسلام نگاشته شده است. 

تاریخ اولین انتشار: 1393

انتشارات امیرکبیر

محمد(ص)، پیام‌آور صلح و آزادی