فلسفه‌ی مشاء


گزارشی جامع از فلسفه ابن سینا به زبان فارسی همراه با متن

تاریخ اولین انتشار:

1383

موسسه بوستان کتاب قم

فلسفه‌ی مشاء