فلسفه‌ی خرافات


خرافه خطرناک ترین بیماری جامعه است که آثار زیان بار آن تمامی جهات زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوشته تلاشی است برای نگرشی فلسفی به مسئله خرافه که با تحلیل علمی و عقلانی از پیدایش و آثار آن بحث می کند. 

تاریخ اولین انتشار: 1392

انتشارات امیرکبیر

فلسفه‌ی خرافات