فلسفه چیست؟


کارآمد سازی و روزآمد کردن فلسفه برای رهایی از خرافه و ادیان باطل و دستیابی به بینش، اصول و ارزش های مشترک.

تاریخ اولین انتشار: 1388 

انتشارات امیرکبیر

فلسفه چیست؟