فلسفه‌ی امامت


تحلیل فلسفی شخصیت و اوصاف امامان

تاریخ اولین انتشار:

تابستان 1378 

انتشارات وثوق

فلسفه‌ی امامت