زبانه‌ی شمس و زبان مولوی


طبقه بندی و تحلیل موضوعی گزیده ای از دیوان شمس

تاریخ اولین انتشار: 1386

انتشارات امیرکبیر

زبانه‌ی شمس و زبان مولوی