روشن‌اندیشی و روشن‌فکری


مقدمه

 

به خاطر اهمیت مسأله روشن‌اندیشی ازطرفی، و نابسامانی‌های آن در جامعه ما از طرف دیگر، از سالها پیش در این باره به تأمّل پرداخته و حاصل تلاش خود را به صورت کتاب یا مقاله منتشر کرده‌ام. اینک مجموعه‌ای دیگر از آن تأمّلات، با اندک تصرّفی، تقدیم علاقه‌مندان می‌گردد.

این مجموعه شامل دو دفتر است:

ـ دفتر اوّل، خلاصه‌ای از کتاب «ماجرای غم‌انگیز روشنفکری در ایران» است. این خلاصه، تنها از نیمه اوّل آن کتاب است که در آن به آشفته بازار جریان روشنفکری غرب پرداخته، سپس بی‌خبری بنیادی روشنفکران خودی را، از آنچه در غرب رخ داده است، نشان داده‌ام. سپس به بیان علل ناکامی این مدّعیان روشنفکری در ایجاد تحول اجتماعی پرداخته‌ام.

اما دفتر دوّم، شامل سه گفتار جداگانه است به این شرح:

1ـ گفتاری در روش روشن‌اندیشی.

2ـ نامه‌ای به روشنفکران معاصر غرب.

3ـ نامه‌ای به روشنفکران داخلی.

 

در گفتار نخست، اصول و قواعد و روش روشن‌اندیشی را بررسی کرده و در دو گفتار بعدی گله‌ها و انتظاراتم را با روشنفکران غرب و داخلی در میان نهاده‌ام. با این آرزو و امید که این مجموعه، در حوزه فکر و فرهنگ جامعه‌مان سودمند افتد.

    با آرزوی بهروزی همگان

    سیدیحیی یثربی  

روشن‌اندیشی و روشن‌فکری