حکمت اشراق سهروردی


گزارش حکمت اشراق با تطبیق و نقد همراه با متن حکمت الاشراق

تاریخ اولین انتشار: 1384

موسسه بوستان کتاب قم

حکمت اشراق سهروردی