تفسیر روز


 

تفسیر هفت جلدی قرآن کریم

تفسیر عقلی - کاربردی قرآن کریم با توجه به مسائل روز

تاریخ اولین انتشار:

جلد اول: 1388 

جلد دوم: 1388

جلد سوم: 1389

جلد چهارم: 1390

جلد پنجم: 1390

جلد ششم: 1391

جلد هفتم: 1391

انتشارات امیرکبیر

 

این تفسیر در حال ویرایش و اصلاح می باشد که نسخه اصلاح شده آن به زودی توسط انتشارات امیرکبیر منتشر خواهد شد.

تفسیر روز