سهروردی

بدترین دوران، دوره‌ای است که در آن، بساط تحقیق و اظهار نظر برچیده شده، فکر از حرکت بازمانده، درهای کشف و مشاهده بسته باشد.
شهاب الدین سهروردی
حکمت الاشراق، مقدمه