یادداشتی به مناسبت آغاز سال 2017 میلادی

 

همه پیامبران، مردم را به مهربانی و رحمت دعوت کرده اند. اما، پیروان همه ادیان دست به ستم و خشونت زده، با مردم دیگر و حتی با همکیشان خود با بی رحمی رفتار کرده اند. این بی رحمی و ستم از کجا سرچشمه می گیرد؟ از دین یا از انسان؟!

به نظر من، اساس خشونت و بی رحمی، نه دین، بلکه ذهن و فکر انسان هاست. انسان ها در اثر کوته بینی و تنگ نظری و ضعف درک و اندیشه، دو برداشت نادرست از دین داشته و دارند که این دو برداشت زمینه را برای بی رحمی و خشونت آنان فراهم می آورد:

یکی اینکه، با غفلت از این نکته که بعثت پیامبران برای آن بوده است که به فریاد انسان برسند و یار و یاور انسان ها باشند تا زندگی درست و عادلانه ای داشته باشند، به این نتیجه رسیدند که هدف از بعثت انبیا آن است که داد خدا را از مردم بستانند. به همین دلیل، متولیان ادیان انسان ها را موجودات خطاکاری دانسته اند که به حقوق الهی تجاوز کرده اند. در نتیجه باید تنبیه شده، کیفر ببینند. اینان از آنجا به این نتیجه رسیده اند که خدا را مظلوم، شیطان را پرتوان و انسان را مزدور زبون شیطان تصور کرده اند.

دیگر اینکه، متولیان ادیان و جماعت مومنان خود را مسئول نجات دیگران می دانند. یعنی، باید از هر وسیله ای بهره بگیرند تا مردم را از پیروی شیطان بازداشته، به بندگی خداوند وادارند. چنین بینشی از غرور متولیان و مومنان و رابطه گله شبانی آنان با مردم سرچشمه می گیرد.

امیدوارم روزی متولیان و پیروان همه ادیان جهان به این نتیجه برسند که باید خدا را بندگی کرده و خدمتگزار مردم باشند! خدا، همه را دوست می دارد و نسبت به بندگان خویش غیور است. ما نیز، باید نسبت به انسان های دیگر عشق ورزیده، غیرت حمایت از آنان را داشته باشیم و این را بدانیم که خداوند انسان را به عنوان یک موجود آگاه و آزاد آفریده و او را مجبور به بندگی نکرده است، بلکه می خواهد هر انسانی با اراده و انتخاب خود، سر به سجده بگذارد، نه با زور و تحمیل دیگران.

رابطه متولیان با مردم رابطه شبان و گله نیست، بلکه رابطه راهنمایان هشدار دهنده با مردمی است که همگی فطرتاً عاشق حقیقت بوده و با خرد و اندیشه ای که دارند، می توانند راه را از بیراهه بازشناخته، هریک به نجات خود اقدام کنند.

 

میلاد حضرت مسیحی (ع) بر همگان مبارک

دکتر سید یحیی یثربی