خواب

آنان که با افسانه گویی مردم را می خوابانند، همه چیز خفتگان را در اختیار می گیرند، تا جایی که هرکس بخواهد بیدارشان کند، از آن ها سیلی خواهد خورد.

دکتر سید یحیی یثربی